Cismani Tazminat

Cismani Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat hususunda, Ölüm ve yaralanmalar sebebiyle cismani zararların varlığı durumunda zararın giderilmesi amacıyla haksız harekete sebep olan kişiye açılan davalar tazminat davası olarak adlandırılmaktadır. Zararın biçimine göre değişiklik içeren bu davalar iş kazası sebebiyle olabileceği gibi trafik kazasının ölüme ve yaralanmaya sebep olması nedeniyle de olabilir.

Cismani Zarar ve Tazminat Nedir?

Cismani zarar ve tazminat kişide oluşan maddi kayıpların önüne geçilmesi, hastane masraflarının karşılanması, iş kaybının meydana gelmesi sebebiyle kazanılamayacak ücretlerin mahkemece telafi edilmesine yönelik zarara uğrayanın hakkını koruyan bir dava türüdür.

Cismani zarar denilince geçici bir zarardan söz edilebileceği gibi kişinin çalışma hayatına negatif bir etki edecek iş gücü kaybı ve sakat kalma durumları da cismani zarar olarak ele alınmaktadır.

Cismani Zarar Tazminatı Nasıl Alınır?

Cismani tazminat davasından istenilen sonuçların elde edilebilinmesi için olan kaza ile ilgili birçeşit şartların oluşması gerekmektedir. Cismani zarar tazminatı;

Kaza sebebiyle belli bir süreyle iş yapamama sonucunda oluşan maddi kayıplar,
Kaza sebebiyle sakat kalma ve uzuv kaybı gibi kalıcı hasarlar,
Kaza sebebiyle oluşan hastane ve ameliyat ücretleri gibi oluşan masraflar,
İş gücü kaybı sebebiyle gelecekte oluşabilecek olumsuz etkiler
Sebebiyle cismani zarar tazminat davası açılabilmektedir. 2019 trafik kazalarında ölüm ve cismani açılan tazminat en sık görülen tazminat davalarındandır. Kazada ortaya çıkab zararın ağırlığı ve dava taraflarının suçluluk oranı alınacak tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Cismani Zarar Tazminatı Kime Karşı ve Nerede Açılır?

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle tazminat davasında görevli mahkeme trafik kazası sebebiyle meydana gelmişse olayın meydana geldiği veya davalı ya da davacıların bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemelerine açılabilmektedir.

Cismani zarar sebebiyle trafik kazası tazminat davası hasar gören ve kanuni temsilcileri ve mirasçılar tarafından haksız fiile sebebiyet veren faile ve aracın sahibi, aracın işleteni, aracın sürücüsü veya sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.

İş kazası nedeniyle ölüm ve cismani zarar halinde görevli mahkeme ise kazanın olduğu yerdeki veya işçi ya da işverenin ikametinin bulunduğu iş mahkemesidir. Aynı şekilde iş kazalarında cismani tazminat davaları zarar gören işçi, kanuni temsilcileri veya mirasçıları tarafından işveren aleyhinde açılabilmektedir.

Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı
Cismani zarar sebebiyle açılacak tazminat davaları kazanın meydana geldiği olay ve duruma göre farklılık arz etmektedir.

İş kazası sebebiyle meydana gelen cismani zararlar nedeniyle tazminat davası açma zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmekle birlikte trafik kazasının kişide cismani zarara neden olması halinde zarar veren kişiyi ve kaza öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl her halükarda ise 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır.

Cismani tazminat davası aynı zamanda ceza hukukunun da içine girebilir. Örneğin trafik kazası sebebi ile taksirle yaralama suçundan şikayette bulunulması halinde ceza davası açılmaktadır. Ceza davasının da alanına giren olaylarda cismani tazminat davasının açılması zamanaşımında ceza kanununda atfedilen zamanaşımı süreleri dikkate alınmaktadır.

Yargıtay Kararlarında Cismani Zarar ve Tazminat

TAZMİNAT DAVASI – DAVACI HAKKINDA STRES BOZUKLUĞUNA BAĞLI TEDAVİNİN DÜZENLENDİĞİ ANCAK İSTİRAHAT VERİLMEDİĞİNİN NAZARA ALINMASI.

DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YÜKSEK OLMASI.

ÖZET: Somut olayda; davacının doktor olduğu, olayın vuku bulduğu tarihten sonra tatile gittiği, tatil dönüşü çalışmış olduğu hastaneden izin veya rapor alınmadığı.

Psikiyatri polikliniğinde yapılan muayenesi sonucunda stres bozukluğuna bağlı olarak tedavinin düzenlendiği ancak istirahat verilmediği ve görevine devam ettiği hususları ele alındığında, davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı fazla olup, mahkemece, belirtilen ilkeler gözetilerek, hakkaniyete uygun bir tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme neticesinde yüksek oranda manevi tazminata karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – MESLEK HASTALIĞI. DAVACILARIN MURİSLERİNİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE ELEM VE ACI ÇEKTİKLERİ.

ÖZET: Davacı, meslek hastalığı sonucu ölümünden ortaya çıkan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacıların, murislerinin ölümü sebebiyle elem ve acı çektikleri, buna göre manevi zararlarının olduğu, bu sebeple açılan manevi tazminat davasının haklı olduğu ortadadır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bizimle İletişime Geçin

Tags:

Bir cevap yazın