yağmurlu hava

Kötü Hava Şartlarında Araba Kullanmak için Tüyolar

Kötü Hava Şartlarında Araba Kullanmak için Tüyolar Özellikle yaşanmış olan kazaların büyük çoğunluğu hava durumunda karlı, yağmurlu yahut don olacak olarak görülen günlerde kaynaklanmaktadır. Bunun ana nedeni ise harbiden trafik…

KAMU SPOTU ve ZORUNLU YAYINLAR
Kamu Spotu ve Zorunlu Yayınlar

Kamu spotlarının süresi

MADDE 6-(1) Kamu spotları film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 saniyeyi, alt bant şeklinde ise hiçbir şekilde 10 saniyeyi geçemez.

Kamu Spotu ve Zorunlu Yayınlar

Kamu Spotu Yönergesi içeriğinde “Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendiri ve eğitici nitelikteki film,sesler ile alt bantlar” olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu yönergeye istinaden spotlar,

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanabilir veya hazırlatılabilir.
Toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere ilişkin olarak hazırlanır.
Kuruluşlar, hazırladıkları konu dışında sadece kendi faaliyetini yapamaz.
Gizli iletişim de dahil her türlü ticari iletişime kapalıdır.
Hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adı, markası, logosu, imajı, faaliyeti veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yapılan her türlü katkıyı içermesi yasaktır.
Gerçek kişiler adına başvuru yapılamaz.
Siyasi parti veya figüler içeremez.
Kamu spotu logosu yayın süresince ekranda kalır.
Zorunlu yayın logosu ise sadece yayın giriş ve çıkışınca ekranda olur.

 

Zorunlu Yayınlarla İlgili Kanun Maddeleri

Kamu Spotu ve Zorunlu Yayınlar
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 662 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(02 Kasım 2011 RG Mükerrer)

 

EK MADDE (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgarî otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır.

(2) Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.

Kamu Spotu ve Zorunlu Yayınlar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
6284 SAYILI KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
(20 Mart 2012 RG)

 

MADDE 16-(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.

 
4207 SAYILI TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI  HAKKINDA KANUN
(16 Temmuz 2009 RG)

 

Madde – (6)“Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.
Madde – (7)Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.

 
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
(30 Haziran 2012 RG)

EK MADDE 2 – Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış dakikalık süreye dahil edilmez. Bu programlar, Bakanlık ve bağlı ve ilgili kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır.

Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.”

 
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
(4 Ağustos 2012 RG)

MADDE (9)Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika afet, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Bakanlık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI
663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 (2 KASIM 2011 RG) 
Yayın zorunluluğu
MADDE 53- (1) Bakanlık halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlar veya hazırlatır. Bu programlar Bakanlıkça, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolara gönderilir. Her bir yayın kuruluşu tarafından söz konusu programlar ayda doksan dakikadan az olmamak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanır. Bu yayınların asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında yapılır. Belirlenen saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilemez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
(28 Kasım 2013 RG)

Tüketicinin bilinçlendirilmesi

MADDE 59 – (2) Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.

Kamu Spotu ve Zorunlu Yayınlar

 Bizimle İletişime Geçin

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar
Bütün kasko ödemeleri sadece teminat kapsamında dahil olan durumlar için yapılır. Firmaların teminatları, kapsamları, limitleri verdikleri hizmetlerin içerikleri birbirinden değişik olsa da kasko sigortası bazı durumlarda ödeme veremez. Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Poliçelere kasko güvencesi olarak dahil edilmeyecek kazalar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği açısından “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları” belgesinde açıklanmakta olup tüm sigorta firmaları için geçerlidir.

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Bu durumlar:

– Uyuşturucu madde kullanımı ya da Karayolları Trafik Kanunu’nun yasakladığı dozda içki alınması,

– Aracı kullanmak için gereken sürücü ehliyetine sahip olmayan kişilerin kullandığı araçlarda gerçekleşen kazalar,

– Taşıma haddini geçen araçların zararları,

– Aracın genel bakım hizmetlerini almış olmaması, yağsız, susuz kalması, donma, paslanma ve çürümesi sebebiyle gerçekleşen zararlar,

– Aracın orijinalliğini bozan, sonradan yapılan değişikliklerden kaynaklanan zararlar,

– Olağanüstü durumlar olarak belirtilen istila, düşman işgali vesavaş çıkması gibi olaylardan meydana gelecek hasarlar,

– Nükleer yakıttan veya yakıtın yanmasından sonucu nükleer atıklardan meydana gelen zararlar,

– Aracın bir hasar veya zorunluluk sebebiyle çekilmesi, taşınması haricinde aracın kendi gücü ile girip çıkabileceği, deniz, nehir ve havada taşınması esnasında (ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler hariç) geçireceği kazalar sonucu oluşan zararlar olarak belirlenmiştir.
Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar
Aracımdaki Ek Aksesuarları Kasko Poliçeme Dahil Ettirebilir miyim?

Özellikle ikinci el araç sahipleri, aracını aldığında bulunan aksesuarlar hoşuna gitmeyebilir ya da bu aksesuarlar çalışmıyor da olabilir. Tamire göndermek yerine daha performansı yüksek ve kendi zevkine uyan bir model tercih edebilir. Bunu isterken de aldığı aksesuarlarının da güvence altında olmasını ister.

Araçtaki orjinal aksesuarların dışındaki ek aksesuarlar kasko güvencesi kapsamına girmemektedir. Ancak isterseniz ek teminatla güvence kapsamına dahil edebilirsiniz. Böylece kendiniz beğenerek ve ücret karşılığında aldığınız aksesuarlarınızın zarar görmesi ya da çalınması durumunda içiniz hep rahat olur.

Taşıtınız üzerinde fabrika çıkışında bulunan orijinal aksesuarlar güvenceye dahildir. Poliçe düzenlenmeden bu durumu sigorta firmasına bildirmeniz gerekmektedir. Kasko sigortanız gerçekleşirken ek aksesuarları bildirebilirsiniz. Ek aksesuarlar için ek teminat ayarlayarak kasko kapsamı içinde görülmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bildirmediyseniz aracınızdaki orjinal olmayan aksesuarlar araç kasko bedelinden düşülmektedir.

Orijinal olmayan aksesuarları ise kalite, tip, seri numarası ve bedel olarak ayrıca belirterek poliçe teminatlarınıza da dahil ettirebilirsiniz.

Bunun dışında kasko ek güvencelerinden biri olan “eskime payı düşmeme” teminatı ile herhangi bir zarar durumunda aracınızda parça değişimi yapılması durumunda değiştirilen parçaların bedeli kasko sigortanız tarafından ödenmektedir.
Kasko Yol Yardım Teminatı
Benzin sızdırması sonucu aracın yakıtsız alması, lastiklerin patlaması veya aracın aniden arıza göstermesi gibi sizi yarı yolda bırakacak durumlar her an her yerde açıklık gösterebilir.Ayrıca bu durumlar uzun yolculuklarda yaşandığında daha sıkıcı bir hal alacaktır. Bu noktada kurtarıcınız kasko sigortanızdır.
Nasıl mı ?

Pek çok sigorta şirketi, öngörülmesi kolay olmayan durumlarda sürücülerin işlerini kolay yönde etkilemesi amacıyla kasko ürünlerinde yol yardım paketleri sunmaktadır. Bu paketler, sigorta şirketlerinin politikaları doğrultusunda değişecektir.

Yol yardım teminatının kapsamı, alınan kasko poliçesine göre değişmektedir. Örneğin, bazı yol yardım teminatları sadece ikamet bölgesi içerisinde geçerliyken bazıları ikamet dışında da güvence vermektedir.

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Bizimle İletişime Geçin

HASAR  DEĞER KAYBININ GERİ ALINMASI ?
Hasar Değer Kaybının Geri Alınması

Kaza sonrası değer kaybınızı tahsil edebilmek için öncelikle aşağıdaki şartlar gereklidir.

Kazanın 2 sene içerisinde gerçekleşmiş olması

Aracınızın 163.000 km’nın altında olması

Aracınız 10 yaşından küçük olması

Kazada karşı tarafın %100 yada %50 kusurlu olması

 
ARAÇ DEĞER KAYBINI ALMA SÜRECİNDE NE YAPMALIYIM ?,
Hasar Değer Kaybının Geri Alınması

Aracınızdaki değer kaybını karşılamak için öncelikle bir çok form, dilekçe, evrak ,tutanağın uygun biçimde tasnif edilip, mahkemeye sunulması şart ve ekspertiz raporu da alarak değer kaybında kusurlu olan kişiye dava açabilirsiniz.Malesef eksik belgeler yada yetersiz dilekçelerden dolayı Ülkemizde bir çok kisi araç değer kaybını alamamakta yada ciddi zamana yayılan sorunlar yaşamakta işte bizler bu noktada daha henüz ülkemizde kişilerin yeni yeni görülmeye başladığı “Araç Değer Kaybı” davalarınız ile ilgilenmek amacı ile çalışan uzman hukuk ekibimiz ile araç değer kaybınızdaki tazminat sürecinizi hem ücretsiz hem de en hızlı şekilde sonuçlandırmakdan zevk duyuyoruz.

 Araç değer kaybının tahsisi esnasında sigorta şirketinin sorun çıkarması muhtemel durumda ise değer kaybını gösteren ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonu’na hukuki bir süreç olduğu için konusunda uzman avukatlarımız ile başvuru yapabilirsiniz

Aracınızın değer kaybını alma sürecinde kaza sonrası kaybınız olan değer kaybını bazı zamanlarda sigorta firmaları istenilen tutarın daha altı yada hiç ödememe gibi durumlar ile karşılaşılmaktadır

 Bu tarz durumlarda SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURU SÜRECİNE GİDİLMELİ

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURU SÜRECİ NASIL VE NEDEN BİZİMLE TAKİP ETMELİSİNİZ ?

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru süreci hukuki bir süreçdir.Biz 10 yılı aşkındır uzman hukuk ekibimiz ile bu süreçte izlenilmesi gereken ve siz mağdurların alması gereken tazminatın en yüksek limitten alınması için gereken özveriyi göstermeyi benimsemişizdir

Bu süreçte gerek komisyonun iddealarını ispatlamak adına taraflara verdiği sürenin çok kısa olması,gerek kararın icrasının yerine getirilmesi hususunda problemler yaşanmaması adına, Sigorta tahkim komisyonuna başvuru sürecinin konusunda uzman bir avukat ile takip ve tazminatın alınmasını sizler için daha uygun ve faydalıdır.

Bizler bu süreçte sizlerden herhangi bir ücret veya masraf istemiyoruz bizim masraflarımız karşı tarafın sigorta firmasından talep etmekteyiz

 
ARAÇ DEĞER KAYBINI NASIL ALABİLİRİM ?
Hasar Değer Kaybının Geri Alınması

Araç değer kaybımı sizinle almam için neler yapmam gerekir ?

1) Değer Kaybının Belirlenmesi

Aracınız hasar gördükten sonra uğradığı değer kaybınız için

Öncelikle sizden isteğimiz kaza tespit tutanağı,kaza fotografları,araç ruhsat, kimlik ve km fotosu varsa ekpertiz raporu hasar uzmanlarımız ve eksperlerimiz tarafından tespit edilip tarafınıza bilgi verilir.

2) Vekaletnamenin Verilmesi

Konusunda uzman avukatlarımız adına “aracın plakası ve değer kaybının tahsili ile sınırlı” olmak üzere vereceğiniz avukatlık vekaletnamesiyle birlikte işlemleriniz başlatılır.

 
 3) Sigortaya Başvuru
Arac değer kaybınızın sigorta şirketi tarafından ödenmesi için vekaleten ihtar çekilmektedir. Sigorta şirketi az miktar ödeme yapar yada hiç ödeme yapmaz ise süreç sigorta tahkim komisyonunda hukuki bir süreç ile devam eder.

4 ) Yasal Müracaat

hukuki süreciniz, vekaletname verdiğiniz konusunda uzman avukatlarımız tarafından başlatılır,hızlı ve en yüksek limitten tazminatınız sonuçlandırılır.

Bizimle İletişime Geçin

Cismani Tazminat
Cismani Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat hususunda, Ölüm ve yaralanmalar sebebiyle cismani zararların varlığı durumunda zararın giderilmesi amacıyla haksız harekete sebep olan kişiye açılan davalar tazminat davası olarak adlandırılmaktadır. Zararın biçimine göre değişiklik içeren bu davalar iş kazası sebebiyle olabileceği gibi trafik kazasının ölüme ve yaralanmaya sebep olması nedeniyle de olabilir.
Cismani Zarar ve Tazminat Nedir?
Cismani zarar ve tazminat kişide oluşan maddi kayıpların önüne geçilmesi, hastane masraflarının karşılanması, iş kaybının meydana gelmesi sebebiyle kazanılamayacak ücretlerin mahkemece telafi edilmesine yönelik zarara uğrayanın hakkını koruyan bir dava türüdür.

Cismani zarar denilince geçici bir zarardan söz edilebileceği gibi kişinin çalışma hayatına negatif bir etki edecek iş gücü kaybı ve sakat kalma durumları da cismani zarar olarak ele alınmaktadır.
Cismani Zarar Tazminatı Nasıl Alınır?
Cismani tazminat davasından istenilen sonuçların elde edilebilinmesi için olan kaza ile ilgili birçeşit şartların oluşması gerekmektedir. Cismani zarar tazminatı;

Kaza sebebiyle belli bir süreyle iş yapamama sonucunda oluşan maddi kayıplar,
Kaza sebebiyle sakat kalma ve uzuv kaybı gibi kalıcı hasarlar,
Kaza sebebiyle oluşan hastane ve ameliyat ücretleri gibi oluşan masraflar,
İş gücü kaybı sebebiyle gelecekte oluşabilecek olumsuz etkiler
Sebebiyle cismani zarar tazminat davası açılabilmektedir. 2019 trafik kazalarında ölüm ve cismani açılan tazminat en sık görülen tazminat davalarındandır. Kazada ortaya çıkab zararın ağırlığı ve dava taraflarının suçluluk oranı alınacak tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Cismani Zarar Tazminatı Kime Karşı ve Nerede Açılır?
Ölüm ve cismani zarar sebebiyle tazminat davasında görevli mahkeme trafik kazası sebebiyle meydana gelmişse olayın meydana geldiği veya davalı ya da davacıların bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemelerine açılabilmektedir.

Cismani zarar sebebiyle trafik kazası tazminat davası hasar gören ve kanuni temsilcileri ve mirasçılar tarafından haksız fiile sebebiyet veren faile ve aracın sahibi, aracın işleteni, aracın sürücüsü veya sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.

İş kazası nedeniyle ölüm ve cismani zarar halinde görevli mahkeme ise kazanın olduğu yerdeki veya işçi ya da işverenin ikametinin bulunduğu iş mahkemesidir. Aynı şekilde iş kazalarında cismani tazminat davaları zarar gören işçi, kanuni temsilcileri veya mirasçıları tarafından işveren aleyhinde açılabilmektedir.

Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı
Cismani zarar sebebiyle açılacak tazminat davaları kazanın meydana geldiği olay ve duruma göre farklılık arz etmektedir.

İş kazası sebebiyle meydana gelen cismani zararlar nedeniyle tazminat davası açma zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmekle birlikte trafik kazasının kişide cismani zarara neden olması halinde zarar veren kişiyi ve kaza öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl her halükarda ise 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır.

Cismani tazminat davası aynı zamanda ceza hukukunun da içine girebilir. Örneğin trafik kazası sebebi ile taksirle yaralama suçundan şikayette bulunulması halinde ceza davası açılmaktadır. Ceza davasının da alanına giren olaylarda cismani tazminat davasının açılması zamanaşımında ceza kanununda atfedilen zamanaşımı süreleri dikkate alınmaktadır.
Yargıtay Kararlarında Cismani Zarar ve Tazminat
TAZMİNAT DAVASI – DAVACI HAKKINDA STRES BOZUKLUĞUNA BAĞLI TEDAVİNİN DÜZENLENDİĞİ ANCAK İSTİRAHAT VERİLMEDİĞİNİN NAZARA ALINMASI.

DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YÜKSEK OLMASI.

ÖZET: Somut olayda; davacının doktor olduğu, olayın vuku bulduğu tarihten sonra tatile gittiği, tatil dönüşü çalışmış olduğu hastaneden izin veya rapor alınmadığı.

Psikiyatri polikliniğinde yapılan muayenesi sonucunda stres bozukluğuna bağlı olarak tedavinin düzenlendiği ancak istirahat verilmediği ve görevine devam ettiği hususları ele alındığında, davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı fazla olup, mahkemece, belirtilen ilkeler gözetilerek, hakkaniyete uygun bir tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme neticesinde yüksek oranda manevi tazminata karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – MESLEK HASTALIĞI. DAVACILARIN MURİSLERİNİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE ELEM VE ACI ÇEKTİKLERİ.

ÖZET: Davacı, meslek hastalığı sonucu ölümünden ortaya çıkan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacıların, murislerinin ölümü sebebiyle elem ve acı çektikleri, buna göre manevi zararlarının olduğu, bu sebeple açılan manevi tazminat davasının haklı olduğu ortadadır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bizimle İletişime Geçin